סוג הגרייס:
סכום ההלוואה:
תקופה בשנים (לא כולל גרייס):
תקופת הגרייס:
החזר חודשי:
ריבית שנתית:
מדד שנתי:
לוח סילוקין
ערך ללא הצמדה למדד ערך כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר
סה"כ ריבית והצמדה
תשלום חודשי בתקופת הגרייס
תשלום חודשי בשאר תקופת המשכנתא
במשכנתא עם הנתונים לעיל, יוצא שתשלם ₪ עבור כל שקל בעוד שעם יעוץ הולם תוכל לשלם  ₪ עבור כל שקל