ייפוי כוח מתמשך – איך חותמים ולמי זה מתאים? המדריך המלא

כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו יאבד את צלילותו או תחול התדרדרות בכושרו הקוגניטיבי, ואפילו באופן פתאומי. עקב כך תיפגע יכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים משמעותיים בחייו, כמו טיפולים רפואיים, ענייני רכוש ומגורים, מימוש זכויות שונות (למשל - גביית דמי שכירות המגיעים לו, הגשת תביעות ו/או בחירת רופא ודרך טיפול), ניהול שגרת אורח חייו וכל החלטה אחרת הדורשת מהמחליט להבין בדבר בו הוא מקבל החלטה... ייפוי כוח מתמשך – איך חותמים ולמי זה מתאים? המדריך המלא
מאת צוות האתר
תאריך פרסום: 18/09/2019

תוכן הענינים

מבוא

כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו יאבד את צלילותו או תחול התדרדרות בכושרו הקוגניטיבי, ואפילו באופן פתאומי. עקב כך תיפגע יכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים משמעותיים בחייו, כמו טיפולים רפואיים, ענייני רכוש ומגורים, מימוש זכויות שונות (למשל - גביית דמי שכירות המגיעים לו, הגשת תביעות ו/או בחירת רופא ודרך טיפול), ניהול שגרת אורח חייו וכל החלטה אחרת הדורשת מהמחליט להבין בדבר בו הוא מקבל החלטה.

מטבע הדברים, אם וכאשר נגיע למצב בו לא נוכל עוד לקבל החלטות מושכלות, נרצה לוודא שמי שיהיה מופקד על קבלת החלטות בנוגע לחיינו בנסיבות כאלה, יהיה אדם שאנו סומכים עליו, ויודעים שיפעל לטובתנו וידאג לנו כראוי.

עד לאחרונה החוק אפשר לנו יכולת השפעה מצומצמת על זהות האדם שימונה לנהל את עניינינו במקרה שלא נהיה כשירים לעשות זאת בעצמנו, אולם תיקון שבוצע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות חולל שינוי דרמטי בהקשר זה.

תיקון זה מאפשר לכל בגיר שגילו מעל 18 לקבוע מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי יהיה האדם שיטפל בענייניו, אם וכאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו, על ידי מנגנון הקרוי ייפוי כוח מתמשך. בתיקון זה מאפשר החוק את חירות הפרט לעצב את גורלו, ואף משחרר מהצורך למנות אפוטרופוס. המלכודת היא, שחובה לערוך ייפוי כוח מתמשך בעודנו צלולים וכשירים ולא לאחר את הרכבת.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות?

עד התיקון לחוק, אפוטרופסות הייתה האמצעי היחיד שבאמצעותו אדם כלשהו יכול היה לקבל סמכות לנהל את ענייניו של אדם אחר, שלא היה מסוגל יותר לטפל בענייניו בעצמו מפאת אי כשירות. מינוי אפוטרופוס יכול להתבצע רק על ידי בית המשפט, כך שקרוביו של מי שלכאורה נדרש לו אפוטרופוס, צריכים לפנות לבית המשפט, שיכריע אם יש למנות אפוטרופוס, מי הוא יהיה, ומה יהיו סמכויותיו. זהו הליך שמופעל בדיעבד, כלומר לאחר שכבר חלה ההתדרדרות במצבו הקוגניטיבי של האדם, עד לרמה שאין באפשרותו לנהל את ענייניו בעצמו ולהחליט מי ינהל אותם במקומו.

החוק מעניק גם אפשרות להורות מראש על זהות האפוטרופוס בו אדם מעוניין, ולקבוע עבורו הנחיות מקדימות, ואמנם בית המשפט יתחשב בכך וינסה להגשים רצון זה, אולם, בסופו של דבר, המינוי נעשה אחרי שהאדם יהיה במצב של חוסר כשירות, והמכריע הסופי בנושא הוא רק בית המשפט. כמו כן, אותו אפוטרופוס יהיה כפוף לחובות דיווח והתנהלות קשיחות, והאדם שמונה לו אפוטרופוס לא יזכה לאותו ליווי שהיה מקבל אילו השכיל למנות מראש מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך, ומשאביו ייאלצו ברוב המקרים לממן את פעולותיו של האפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך, לעומת אפוטרופסות, נחתם מראש, כאשר מייפה הכוח עדיין צלול וכשיר משפטית. באמצעות ייפוי כוח מתמשך מסמיך הממנה, לפי ראות עיניו, אדם אחר )או כמה אנשים( שינהל את ענייניו, במקרה בו לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף באופן מיידי, קל ונוח, וללא מעורבות שיפוטית. מדובר במנגנון המעניק חופש בחירה, חופש הנחייתי, והגשמת רצונות מראש באופן המיטבי. את התהליך של עריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן לדמות ל"תכנית כבקשתך" של הממנה. הוא מייצר ייפוי כוח בצלמו ובדמותו. בסופו של דבר, יהיה בידיו מסמך שיהווה מעין 'פוליסת ביטוח' תפורה אישית שתיכנס לתוקף אם וכאשר יגיע לחוסר כשירות.

השימוש בייפוי כוח מתמשך שנערך בקפידה, תוך הצגת כל האפשרויות והגמישויות לממנה והעמדת ניסוחים מוקפדים של הנחיות מקדימות שנוסחו מתוך ניסיון בתחום, מאפשר לממנה להגביל או להרחיב את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח, על פי רצונו והשקפת עולמו של הממנה, ולא על פי השקפת עולמו של שופט או אפוטרופוס כלשהו.

מי יכול להיות מיופה כוח?

את זהות מיופה הכוח קובע הממנה. יחד עם זאת, ישנם כמה תנאי כשירות שחייבים להתקיים במיופה כוח, אותם קובע החוק, ביניהם:

 • הוא בגיר (כלומר, מלאו לו 18).
 • הוא כשיר.
 • מיופה הכוח לא יכול להיות אדם שמקבל תשלום עבור טיפול רפואי טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי לממנה.
 • מיופה הכוח לא יכול להיות עורך הדין אשר בפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.
 • בענייני רכוש לא יכול לשמש כמיופה כוח מי שהינו פושט רגל ו/או לקוח מוגבל.
 • מינויו של בן זוג כמיופה כוח פוקע עם פקיעת קשר הנישואין.
 • מיופה הכוח לא יכול לשמש כמיופה כוח ליותר משלושה אנשים שונים שאינם קרובי משפחתו. לעומת זאת הממנה יכול לבחור למנות לעצמו מיופה כוח יחיד או מספר מיופי כוח במשותף, לחלק ביניהם סמכויות או לקבוע שיפעלו יחדיו בכל התחומים, ואף לקבוע מיופה כוח שיהיה מחליף למי שימונה תחילה, ומינויו ייכנס לתוקף רק באם מי שמונה ראשון לא יכול או לא ירצה לכהן כמיופה כוח.

כוח יחיד או מספר מיופי כוח במשותף, לחלק ביניהם סמכויות או לקבוע שיפעלו יחדיו בכל התחומים, ואף לקבוע מיופה כוח שיהיה מחליף למי שימונה תחילה, ומינויו ייכנס לתוקף רק באם מי שמונה ראשון לא יכול או לא ירצה לכהן כמיופה כוח.

אילו סמכויות מוקנות במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

הממנה יכול להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו ו/או את ענייניו הבריאותיים ו/או האישיים. בנוסף, יכול הממנה להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח, או להחליט שלא להגביל אותו בזמן. באופן זה, ניתן למנות מיופה כוח שיהיה מופקד רק על ניהול רכושו וכספיו של הממנה, או רק על ניהול עניינים אישיים מסוימים, למשל כגון צרכים יומיומיים, עניינים חברתיים, מגורים וכדומה, או רק על ניהול ענייניו הרפואיים של הממנה.

קיימות מספר פעולות אותן לא יוכל מיופה הכוח לבצע, אלא אם הוסמך לכך מפורשות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך:

 • מתן תרומות, מתנות או הלוואות
 • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית
 • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005
 • פעולה משפטית העולה על 100,000 ₪

אם לא ניתנה לכך רשות מפורשת במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, פעולות אלו לא יוכלו להתבצע על ידי מיופה הכוח ללא אישור בית המשפט.

ישנן מספר פעולות בהן קובע החוק שלא יוכלו להתבצע על ידי מיופה הכוח בשום מקרה, ובשום אופן ועיקרן:

 • המרת דת
 • השתתפות בבחירות
 • מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ
 • עריכת צוואה

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי הכוח המתמשך נערך על גבי טופס מיוחד שנועד לכך. הממנה ומיופה הכוח יידרשו לחתום על הטופס בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי, ואשר מסמיכה אותו לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

על מיופה הכוח יהיה לאשר, על גבי אותו הטופס, שהוא מבין את המוטל עליו מכוח ייפוי הכוח, בעוד שעל עורך הדין יהיה לאשר שהתרשם שהממנה ערך את ייפוי הכוח מתוך רצון והסכמה חופשית.

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי. ההגשה מתבצעת על ידי עורך הדין באופן מקוון, לאחר שסרק וחתם את המסמך דיגיטלית באמצעות כרטיס חכם. לאחר ההגשה, יש להמציא לאפוטרופוס הכללי את הטופס החתום המקורי, בתוך 14 ימים מיום ההגשה הדיגיטלית.

לאחר בדיקה וטיפול באפוטרופוס הכללי, מתקבלת הודעה על הפקדה כדין או דחייה בשל ליקוי. כאשר ניתן אישור על הפקדה כדין, מקבלים מהאפוטרופוס הכללי את ייפוי הכוח כשהוא חתום בחותמת דיגיטלית של האפוטרופוס הכללי בכל עמוד. משלב זה ואילך, נשמר ייפוי הכוח כ'פוליסת ביטוח' שתופעל במקרה הצורך. ההפעלה נקראת כניסה לתוקף.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה חדל להיות מסוגל להבין, או לקבל החלטות עצמאיות, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

הממנה יכול לפרט בייפוי הכוח את התנאים המדויקים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. למשל, הממנה יכול לקבוע שייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר ייקבע על ידי איש מקצוע מוסמך שצלילותו נפגעה. במידה ולא נקבעו תנאים בייפוי כוח בנוגע לכניסתו לתוקף, יידרש מיופה הכוח להציג חוות דעת רפואית, שקובעת שמצבו של הממנה עונה על התנאים בהם ייפוי הכוח אמור להיכנס לתוקף.

בכל מקרה, מיופה הכוח לא רשאי להחליט באופן עצמאי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף. יהיה עליו להודיע שהתקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, ולמסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת של מומחה רפואי. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

משרד המשפטים פרסם טיוטת תקנות לקביעת סוגי המומחים הנדרשים לצורך כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, וככל שלא יחול שינוי בטיוטה, תידרש חוות דעת רפואית שתיערך על פי הקבוע בתקנות אלה, על ידי אחד או יותר מהמומחים הרפואיים שיידרשו בהתאם לנסיבות: מומחה בתחום הנוירולוגיה ו/או רופא בתחום הפסיכיאטריה ו/או רופא בתחום הגריאטריה, והיא תתייחס רק לשאלת מסוגלותו של האדם להבין בדבר, בעניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח, ולקבל החלטות בקשר אליהם.

חובותיו של מיופה הכוח

החוק קובע שעל מיופה הכוח לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות, ולנהוג בתום לב למען הממנה, וכי עליו לשתפו במידע, להקשיב לרצונות ודעתו של הממנה בכל החלטה הנוגעת אליו ואף ולהתייעץ עמו, כל עוד ניתן לברר את דעתו ורצונו של הממנה. בכלל זה חובת מיופה הכוח היא לשמור על כבודו, פרטיותו ומימוש עד כמה שניתן של יכולות הממנה ועל עצמאותו, תוך שמירה על ערכיו התרבותיים והדתיים של הממנה, שילובו עד כמה שניתן בחיי הקהילה, וכמובן לפעול בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.

יחד עם הנאמר, החוק לא מסתפק בפירוט חובותיו של מיופה הכוח, והוא קבע מנגנון שמאפשר לממנה לקבוע מראש במסגרת ייפוי הכוח, פיקוח מסוים על פעולות מיופה הכוח, למשל:

 • קביעת חובת דיווח לאדם מיודע.
 • חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי.

סיכום

יפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי בעל חשיבות רבה מאוד, אשר כל אדם צריך לשקול להצטייד בו. הוא מאפשר שמירה על חירות האדם לקבוע כיצד, ועל ידי מי, ינוהלו ענייניו, כאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

אנו משלמים כמעט כל חיינו ביטוחי רכב (כל שנה שוב ושוב ובאלפי שקלים) ומקווים שלעולם לא נפעיל את הפוליסות. אנחנו צריכים ויכולים פעם אחת לשלם עבור ייפוי כוח מתמשך, ולקנות שקט נפשי בעניין כה מהותי וחשוב.

בשל חשיבות ורגישות התהליך, והרצון להבטיח עתיד מדויק של הממנה, ולפי רצונו ודעתו החופשית, יש חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין אשר בקי ומנוסה בתחום של ייפוי כוח מתמשך.

המדריך נכתב על ידי עו״ד אביתר רגר, בעל ניסיון רב בתחום, אשר הוסמך במחזור ההסמכה הראשון שהתקיים בארץ להחתים על ייפוי כוח מתמשך.

אם יש לכם הארות, הערות או סתם מילה טובה, היכנסו לצור קשר ושתפו אותנו!